podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

ze dne 27. dubna 2016,

obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR (dále jen „Nařízení“),

vedené správcem:

 

 

Cech strojvůdců ČR, IČ: 22672389

se sídlem Na sklárně 1, Plzeň

(dále jen „Správce”)

Kontakt: emailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , telefonický kontakt: +420 773 209 999

(dále jen „Správce”)

 

V souvislosti s Vaším členstvím v Cechu strojvůdců ČR Vás tímto Cech strojvůdců ČR jako Správce informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení:

 

Správce zpracovává Vaše osobní údaje nutné pro řádný výkon činnosti Správce (dále také jako „Osobní údaje“).
Osobní údaje Správce zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů v souladu s čl. 6 odst. 1 a s čl. 9 Nařízení:
je to nezbytné pro plnění právní povinnosti správce a výkonu zvláštních práv správce (zejména plení povinností odborové organizace, tj. jednání se zaměstnavatelem, poskytování právní pomoci a poradenství členům, plnění z Podpůrného fondu CS ČR, zajištění účasti členů na vzdělávacích, sportovních, kulturních a jiných akcích pořádaných správcem, dále pro vedení účetní evidence);
právním důvodem zpracování je ustanovení čl. 6 odst. 1, písm. c) Nařízení, zpracování údaje zvláštní kategorie - údaje o členství v odborech je přípustné ve smyslu ustanovení čl. 9 odst. 2, písm. b), d) Nařízení.
Osobní údaje mohou být Správcem zpřístupněny těmto třetím osobám:
poskytovateli účetních a daňově-poradenských služeb Správci, poskytovateli právních služeb Správci,
orgánům veřejné správy na základě zákona
poskytovatelům doručovacích služeb (jméno, příjmení, adresa),
mohou být nahodile zpřístupněny osobám poskytujícím Správci serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či které jsou jeho obchodními partnery;
Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
Osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Správce podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení.
V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte jako subjekt údajů tato práva:
Právo na přístup k Osobním údajům u Správce, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Správce, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Správce o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Správce musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.
Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Společnost již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.6.6. Správce může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Správci se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Společnost tyto údaje předala jinému správci.
Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Správce podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Správce Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Správce buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (web: www.uoou.cz. )
Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
V případě, že bude Správce užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne subjektu údajů informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené výše v tomto dokumentu.

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.