Souhrnná zpráva

o vyhodnocení kontrolní činnosti Cechu strojvůdců ČR za rok 2018

 

Předkládáme tímto souhrnnou zprávu o vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2018 s ohledem na Smlouvu o úhradě nákladů vzniklých odborovým organizacím podle § 322 zákoníku práce.

 1. Údaje o odborové organizaci:

1.1   Název odborové organizace:

 • Cech strojvůdců ČR, IČ 22672389

1.2   Obchodní jméno a IČ společnosti - zaměstnavatele, kde odborová organizace působí:

 • České dráhy a.s. IČ 70994226
 • ČD CARGO, a.s. IČ 28196678

1.3   Počet základních organizací 

 • odborová organizace není členěna na základní organizace ani pobočné spolky

1.4   Počet registrovaných členů (poslední známý údaj s datem, ke kterému byl zjištěn)

 • 222 registrovaných členů k 31.12.2018

1.5   Počet zastupovaných zaměstnanců (poslední známý údaj s datem, ke kterému byl zjištěn)

 • 28 zastupovaných zaměstnanců k 31.12.2018

1.6   Počet svazových inspektorů bezpečnosti práce (SIBP)

 1. a) na plný pracovní úvazek: 0
 2. b) na částečný pracovní úvazek (kolik a na kolik %): 0
 3. c) leden až duben pak dohoda o provedení práce, květen až prosinec 2018 - dohoda o pracovní činnosti: nejprve 2 osoby na cca 28 hodin měsíčně, v období říjen až prosinec pak cca 60 hod. měsíčně.   

 

 • Způsob zajišťování kontrol v případě, že odborová organizace nemá SIBP (podrobně rozvést).

Kontroly byly zajišťovány prostřednictvím osob, s nimiž byla uzavřena dohoda o provedení práce na období od ledna do dubna 2018 a dohoda o pracovní činnosti pro období od května 2018 do prosince 2018

 1. Údaje o kontrolách:

2.1   Počet kontrol

 • organizovaných odborovou organizací (SIBP):
 • u zaměstnavatele České dráhy a.s. : 23 kontrol za rok 2018
 • u zaměstnavatele ČD CARGO, a.s.: 19 kontrol za rok 2018
 • organizovaných zaměstnavatelem na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele

      v dohodě s příslušnou odborovou organizací,  poznatky z této činnosti viz bod 2.3

 • Počet šetřených pracovních úrazů (druh úrazu: smrtelný, ostatní) a nemocí z povolání a poznatky z těchto šetření.

 

Na úrovni zaměstnavatele České dráhy a.s. DKV Plzeň bylo šetřeno 5 pracovních úrazů,  žádný smrtelný, žádná nemoc z povolání.

 

Na úrovni  zaměstnavatele ČD CARGO a.s. PJ České Budějovice, PP  Plzeň byl šetřen 1 pracovní úraz, žádný smrtelný, žádná nemoc z povolání.

 

 • Poznatky zjištěné kontrolou provedenou u zaměstnavatele podle § 322 zákoníku práce, s uvedením konkrétního zaměstnavatele (závažné nedostatky, které by měl prověřit příslušný oblastní inspektorát práce).

V průběhu kontrol byly zjišťovány nejčastěji nedostatky týkající se pracovního prostředí a pracovních prostředků a zařízení, jejich opotřebení, nevyhovující stav komunikačních a přístupových cest, přechodů, osvětlení pracoviště, vybavení odpočinkových místností, postelí, jejich povlečení, vybavení stanoviště strojvůdce apod. S ohledem na stavební opravy, které i nadále probíhají na hlavním nádraží v Plzni, se pak kontroly zaměřovaly  též na dodržování BOZP v těchto místech, zejména pak na přesunové cesty pro  strojvedoucí apod. V zásadě se jednalo vždy o drobnější nedostatky v oblasti BOZP, které byly ve většině případů s oběma zaměstnavateli operativně vyšetřeny a průběžně odstraňovány. Některé zjištěné nedostatky se ovšem opakují. Odborová organizace  na ně proto upozorňuje opětovně. Pracovní úrazy zjištěné v roce 2018 u členů Cechu strojvůdců  neměly žádné závažné zdravotní důsledky, jednalo se o drobná poranění a postižení bez dlouhodobých následků.

 • Problémy a překážky na které naráží odborová organizace u zaměstnavatelů při kontrolní činnosti podle § 322 zákoníku práce.

Odborová organizace hodnotí spolupráci s oběma zaměstnavateli v oblasti BOZP jako relativně dobrou, drobné nedostatky jsou řešeny vždy operativně na základě domluvy.  I nadále přetrvávají spíše nedostatky týkající se pracovního prostředí, zejména odpočinkových místností, kde se zaměstnavatelé zpravidla brání větším investicím.

 1. Náklady na výkon kontroly v oblasti BOZP:
 • Finanční prostředky uhrazené podle „Smlouvy“ v roce 2018.
 • 143.820,- Kč
  • Skutečně vynaložené celkové náklady za rok 2018.
 • 143.820,- Kč
  • Odhadované náklady na výkon kontroly v roce 2019.

Odborová organizace odhaduje náklady na výkon kontroly v roce 2019 tak, že náklady na mzdy inspektorů BOZP budou činit cca 140.000,- Kč.  Ostatní náklady odhaduje do výše 30.000,- Kč. Výdaje však bude nutné přizpůsobit finančním možnostem odborové organizace.

 1. Jiná sdělení a náměty:

Nejsou

V Plzni dne 22.1.2019                                       ………..………………………………………

                                                                 Mgr. Radek Chaloupka za CS