Sankční systém pro strojvedoucí

Ve středu 3. 2., se na půdě poslanecké sněmovny projednávala novela zákona o drahách č.266/1994 sb., včetně návrhu sankčního systému strojvedoucích.

Výbor CS ČR v předstihu reagoval na tuto alibisticky a diskriminačně připravenou novelu zákona, včetně nepravdivých vyjádření z MD, která ji měla obhájit pro plošné trestání všech strojvedoucích. Strojvedoucí v rámci skupiny ČD a.s., mají systém postihů a trestání pevně a řádně nastaven a proto se museli rázně ohradit proti tomuto postupu.

Ve spolupráci s Mgr. Chaloupkou jsme vypracovali dopis s výkladem a důvody naší oponentury ke kontroverznímu návrhu MD. Ten jsme následně rozeslali všem poslancům, členům podvýboru pro dopravu, včetně jeho předsedy a předkladatele návrhu panu Kolovratníkovi.

Z diskuze na půdě Parlamentu nad pozměňovacím bodem zákona vyplynulo, že naše iniciativa našla odezvu a pochopení. Někteří členové hospodářského výboru vznesli své výhrady podpořené našimi argumenty. V následném hlasování o tomto návrhu poslanci rozhodli o jeho nepřijetí.

Tím se sice proces sněmovního projednání návrhu novely zákona nekončí, ale je to přesto slibný krok ke zklidnění situace.

Naše poděkování za spolupráci a koordinaci v této záležitosti patří především řediteli OCP Západ Ing. Karlu Šidlovi, Mgr. Chaloupkovi a poslancům, členům podvýboru pro dopravu, kteří podpořili aktivně naše stanovisko.

Za výbor CS ČR – Vlastimil Jelínek a Jiří Staněk