Vážený pane ministře,

 

obracíme se na Vás v záležitosti podaného pozměňovacího návrhu MD ,,Sankční systém strojvedoucích“, který by měl být zapracován do zákona č.266/1994 Sb.

 

Podstatná část našich členů negativně a velmi emotivně zavnímala článek na zpravodajském webu Zdopravy.cz, uveřejněného v pátek 22.1. Naše odborová organizace Cech strojvůdců ČR není přímým účastníkem bezpečnostní komise MD pod Vaším vedením, ale je zastoupena v dalších třech pracovních skupinách ,,Bezpečnostní rady ČD, a.s:“ Proto jsme velmi nemile překvapeni k jakým závěrům a opatřením ve formě restrikcí strojvedoucích MD dospělo a jak chce tímto krokem napravit či spíše řešit nehodovost a MU v oblasti železniční dopravy. Domníváme se, že ze strany odborových organizací zastupující strojvedoucí padlo mnoho pádných námětů k nápravě situace a zlepšení podmínek jejich práce, ale nakonec jsme stejně postaveni před jednoznačně represivní návrh.

 

Chceme tímto otevřeným dopisem alespoň zčásti upozornit na některé skutečnosti, které v nás vzbuzují jednoznačné pochybnosti o správnosti rozhodnutí MD.

 

Zcela určitě lze polemizovat s argumentem MD, že strojvedoucí nejsou za svá pochybení nijak sankciováni. Je to pro nás velmi bolestné zjištění, když zpracovatel návrhu MD dokáže použít tuto formulaci. Strojvedoucí skupiny ČD, a.s. vždy měli pevně nastavený systém odpovědnosti a sankcí vzhledem k závažnosti jejich prohřešení. To v praxi znamená, že při projetí hlavního návěstidla s návěstí zakazující jízdu, je strojvedoucí postaven mimo výkon služby minimálně do doby ukončení řádného vyšetření MU. V případě prokázání jeho viny následuje přeřazení na jiný výkon práce související s nižším platovým ohodnocením podle platných tarifních tabulek na určitý časový úsek v řádu měsíců. Souvisí s tím předání vytýkacího dopisu, tzv. žluté karty a odebrání výkonnostních odměn. Podmínkou návratu k výkonu služby je vykonání mimořádného, komisionelního přezkoušení ze znalosti předpisových ustanovení dopravních a návěstních předpisů, které mohou být doplněny i o související dopravně psychologické vyšetření. Tento postup je pro nás zažitá praxe a poměrně nepříjemné a důrazné varování, doprovázené finanční újmou v příjmech. Jestli tento systém nastavení sankcí není uplatňován u jiných menších a nových dopravců je bohužel možné, ale to by mělo hlavně zajímat orgány pověřenými k dozoru činností nad správnými a jednotnými postupy všech drážních dopravců k zajištění bezpečného provozování drážní dopravy.

 

Pak se přímo nabízí myšlenka elegantního vyřešení problému v podobě plošné sankce strojvedoucích bez ohledu na jejich zaměstnavatele a vnitřní předpisy a postupy. Navržená částka sankce do výše 50 tisíc Kč je z našeho pohledu poměrně dost vysoká vzhledem k průměrným příjmům strojvedoucích bez přesčasové práce. Uplatněním sankce budou strojvedoucí skupiny ČD potrestáni za jeden přestupek dvakrát. Tento postup bude vyvolávat velkou nespokojenost u všech takto potrestaných strojvedoucích, zároveň spojeného s pocitem nerovného přístupu ministerstva dopravy ke všem zaměstnancům, kteří se podílejí na organizování a řízení drážní dopravy.

 

Zároveň nás velice udivuje, že se iniciativa zástupců MD a DÚ ubírá tímto směrem. Místo, aby důsledně pokračovali v přípravě, již více jak rok přislíbenému tzv. ,,Monitoringu licence strojvedoucího“ (MLS), který by podle našeho názoru pomohl vyřešit minimálně to, aby drážní vozidlo řídili jen strojvedoucí se zákonným odpočinkem.

 

Velmi podstatné je i probíhající řízení o změně NV č. 589/2006 Sb., kde by se měl vyřešit jednotný výklad délky směn, odpočinků, přestávek a další související problémy, které by též mohly přispět k vytvoření bezpečnějšího prostředí a umožnit kvalitní výkon této nelehké profese. Bylo by tedy vhodné urychleně a především ve shodě dokončit tento proces!

Dlouhodobě máme problém spočívající ve vyhodnocení MU na základě uzavřených smluv o vyšetřování MU mezi našimi zaměstnavateli ve skupině ČD a SŽ, kdy vyšetřovatel SŽ víceméně šetří a uzavírá tyto události. Dle našich objektivních poznatků zde dochází k vyhodnocení nehod jednoznačně v neprospěch strojvedoucích a to nejen u projetých návěstidel. To je další špatně nastavený postup, kdy i při pochybení výpravčích, popř. vedoucích posunu je určen jako jednoznačný viník strojvedoucí.

Tím se dostáváme do další fáze kritiky návrhu MD a ta nese známky diskriminace jedné skupiny zaměstnanců – strojvedoucích. Práce na dráze je naprosto o součinnosti a jednoznačné koordinaci všech zúčastněných složek v širokém spektru železničních povolání tak, aby veškeré činnosti hladce probíhaly bez mimořádností a zmatků. Výpravčí opravdu návěstidlo neprojede, ale může chybně vypravit, zpravit či nezpravit, uvést omyl nebo špatně postavit vlakovou či posunu cestu. Obvykle je to jen jeho omyl a to má být v pořádku? Nebo je to tak, že je zaměstnanec SŽ a má tedy jiná privilegia?

 

Je nutné podotknout, že žádný strojvedoucí neprojede návěstidlo v poloze Stůj úmyslně, ale vždy souhrou mnoha dalších faktorů, např. adhezní podmínky, odvedení pozornosti nutnými pracovními povinnostmi, vyplývající z náplně jeho práce a technologických postupů, nenadálými situacemi atd., ale i kromě jiného, že jim to umožňuje stále složitější předpis SŽ D1. Nechápeme, proč se zde hovoří o dost zásadním finančním postihování strojvedoucích a nikoliv dalších zaměstnanců, kteří se mohou též podílet na vzniku mimořádné události ( dispečer, posunovač, výpravčí, obsluha vlaku, vozmistr atd.). Z tohoto důvodu chápeme tento připravovaný materiál, jako velice diskriminační pro profesi strojvedoucí.

 

Po Vašem nástupu do funkce a u stanovení bezpečnostních, pracovních skupin jsme se domnívali a doufali, že jejich práce povede k vyřešení odůvodněných připomínek a problémů, které povedou ke zlepšení podmínek, povinností a výkonu práce strojvedoucích. Po přečtení dostupných zpráv a materiálů ve vztahu k zavedení sankčního systému, nabýváme dojmu, že tomu tak není. Upřímně řečeno, může jít z našeho pohledu jen o to, aby zodpovědné instituce dokázali odvrátit spekulace a dohady o možném či nemožném systémovém pochybení a hledat chybu v selhání jedince. Není důvod znovu vyjmenovat všechny podstatné body, které nás profesně trápí a na které v delším časovém horizontu společně s kolegy s FS ČR upozorňujeme.

Ale zcela určitě stojí za zmínku to zásadní a tím je prokazatelný, jednoznačný, přehledný a jednoduchý způsob zpravování strojvedoucích o podstatných změnách v TTP a ZDD a dalších mimořádnostech na rozkazech, podle kterých se řídí jízda vlaku. S tím souvisí potřebný čas a vhodná doba pro jejich načtení, seznámení a nastudování strojvedoucím, který není technologicky dostatečně zapracován do směny.

 

Strojvedoucí jsou v drtivé většině profesionálové a srdcaři. Museli a musí svému povolání mnohé obětovat, ať je to ve vztahu k normálnímu a běžnému biologickému vnímání času, práce a odpočinku, nebo k rodině a svým blízkým. Aby mohli svoji práci vykonávat, musí opakovaně dokazovat svoje teoretické a praktické znalosti, zároveň umět rychle reagovat na nedále situace a potíže. Ano, občas se téměř každému z nás stane, že špatně vyhodnotí situaci, ale věřte, že je to pro nás vždy draze zaplacená zkušenost, která se jen velmi těžce a dlouho vstřebává. Zůstává špatný pocit, hořkost a jizvy na duši.

 

Naše odborová organizace Vám chce tímto dopisem vyjádřit své znepokojení nad chystanými kroky a sankcemi, které podle nás nemohou přinést kýžený efekt a nápravu. Postrádáme nadále opatření jednoznačně směřující k prevenci a nápravě zmiňovaných problémů. Samozřejmě negativně vnímáme i skutečnost určité překotné snahy o urychlení procesu k předložení návrhu MD, bez možnosti řádného vypořádání v legislativním procesu v připomínkovém řízení po podrobné a odborné diskuzi všech zainteresovaných složek bezpečnostní komise MD.

 

Z výše zmiňovaných důvodů Vás chceme požádat o přehodnocení postupu tohoto návrhu MD. Věříme, že se ve Vašem přístupu a rozhledu nachází jistota a garance objektivního a spravedlivého posouzení všech kroků vedoucích k celkové nápravě situace a jejímu uklidnění.

 

Rádi bychom od Vás obdrželi zpětnou odezvu na náš dopis, popřípadě i návrh na společnou schůzku podle možností uvolnění epidemických opatření.

 

 

 

 

 

Za výbor Cechu strojvůdců

Vlastimil Jelínek a Jiří Staněk